Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Nước mắt ở Tiên Lãng


Nhà báo Võ Văn Tạo gửi đăng.

Nước mắt ở Tiên Lãng

Trần Chấn Uy
Nước vẫn xưa
Những điều vô lý
Thiên hạ thái bình
Vàng ròng  chìm đáy nước
Rác rưởi, bọt bèo nổi lên trên
 
Con cháu Chí Phèo vẫn chưa thể nguôi quên
Máu ông nội lấm đường làng Vũ Đại
Đất quê hương vẫn bao điều ngang trái
Bọn cường hào Bá Kiến vẫn còn đây
Nỗi xót xa trên thăm thẳm đường cày
Người dân vẫn ngàn đời áo vá
Ngày hai bữa cua đồng cơm giỏ
Sống ngâm da, chết ngâm xương
Phận bạch đinh an bài đâu dễ đổi
Trên những cánh đồng bạc màu gió thổi
Bóng những con dân thân vạc thân cò
Suốt một đời quai đê lấn biển
Để một ngày lũ cháu con Bá Kiến
Cướp đất, phá nhà
Chúng nhân danh ai?
 
Ta đã sống những  ngày mất nước
Cả dân tộc đã vùng lên đuổi giặc
Những người dân bỏ cày cầm súng
Khát tự do sẵn sàng làm cách mạng
Giặc tan rồi họ trở lại làng quê
Mặn chát những giọt mồ hôi ngăn biển
Mặn chát những đường cày vỡ đất
Để một ngày lũ cháu con Bá Kiến
Cướp đất phá nhà
Chúng nhân danh ai?
Chúng nhân danh chính quyền
Chính quyền là của dân
Do dân
Vì dân
Sao nỡ đẩy dân đen xuống bùn đen?
Theo Lê Hiền Đức Blog
Đăng nhận xét