Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Người điên học tư tưởng HCM (!)

Bệnh viện tâm thần suốt đời học tập tư tưởng HCM

Bệnh viện tâm thần hết thuốc chữa rồi chăng? Câu khẩu hiệu cũng điên điên: “… học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời” là thế nào? Thật là: Trăm năm trong cõi người ta/ chữ điên chữ tỉnh khéo là giống nhau


Đăng nhận xét