Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Tại sao 1946 Pháp không trao trả độc lập cho Việt Nam ?Năm 1941 khi Thế Chiến II còn đáng tiếp diễn, các quốc gia Đồng Minh
Tây Phương ký Hiến Chương Đại Tây Dương cam kết sẽ trả độc lập cho các thuộc
địa Á Phi khi chiến tranh kết thúc. Và mùa Xuân 1945, 50 quốc gia Đồng Minh
lại họp Hội Nghị San Francisco để thành lập Liên Hiệp Quốc và ban hành Quyền
Dân Tộc Tự Quyết trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
Như vậy từ sau Thế Chiến II, tại Á Châu, kỷ nguyên đế quốc đã cáo chung
để nhường chỗ cho kỷ nguyên liên hiệp.
Trung thành với Hiến Chương Đại Tây Dương và Hiến Chương Liên Hiệp
Quốc, trong hai năm 1947 và 1948, Anh Quốc đã trả độc lập cho 5 nước Á Châu
là Ấn Độ, Đại Hồi, Miến Điện, Tích Lan và Palestine.

Trước đó, năm 1946, Pháp đã trả độc lập cho Syrie và Liban.
Cũng trong năm này, Pháp thương nghị với Hồ Chí Minh, sau khi ông này
tuyên bố giải tán Đảng CS Đông Dương và thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Quốc
Gia với Quốc Dân Đảng và Đồng Minh Hội. Hai bên đã ký hai hiệp ước Pháp Việt
trong năm 1946. Tuy nhiên, cuối năm 1946, Hồ Chí Minh phát động chiến tranh võ
trang, và đã vi phạm các hiệp ước quốc tế.
CS ký hiệp ước không phải để thi hành hiệp ước mà để đạt được những mục
tiêu chính trị giai đoạn. Vì vậy Chính Phủ Pháp quyết định sẽ không thương nghị
với Hồ Chí Minh nữa.
Và từ năm 1947, Pháp chủ trương thương nghị với phe Quốc Gia để trả độc
lập cho Việt Nam. Hai bên đã ký 3 hiệp ước: Hiệp Ước Vịnh Hạ Long năm 1947,
Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long năm1948, và Hiệp Định Élysée ký kết ngày 8-3-
1949 giữa Tổng Thống Vincent Auriol và Quốc Trưởng Bảo Đại.
Qua tháng 4-1949, chiếu nguyên tắc Dân Tộc Tự Quyết, Quốc Hội Nam Kỳ
biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ tự trị để sáp nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc
Gia Việt Nam, độc lập và thống nhất từ Nam Quan đến Cà Mâu.
Ngay từ năm 1947, tại Liên Hiệp Quốc, Pháp đã đăng ký Việt Nam là một
quốc gia độc lập. Tuy nhiên Liên Xô đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ sự đăng
ký này (Everyone’s United Nations 1986 trang 332)
Mặc dầu vậy, Đảng CS đã phủ nhận nền độc lập này và đã phá hoại nền
thống nhất này. Vì Hiệp Định Elysée không cho họ độc quyền lãnh đạo quốc gia.
Và họ đã tiếp tục chiến đấu võ trang để cướp chính quyền tại Miền Bắc năm 1954,
và cướp chính quyền tại Miền Nam năm 1975.


Ngày nay Sự Thật Lịch Sử chứng minh rằng CS không có công giành độc
lập, và không có công thống nhất đất nước. Vì Việt Nam đã được độc lập và thống
nhất từ năm 1949."
( HẾT TRÍCH )

Nguồn : THUYẾT TRÌNH GIẢI THỂ CS_ LS NGUYỄN HỮU THỐNG

Xem clip liên quan :
Đăng nhận xét