Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Tuyên bố nổi tiếng điên cuồng của Nguyễn Tấn Dũng

 “ Khai thác Bô Xit là chủ trương lớn của đảng và nhà nước" (!). Câu nói ngắn gọn này , Nguyễn Tấn Dũng ngạo mạn khẳng định vai trò độc quyền lãnh đạo và quản lý của đảng và nhà nước  bất chấp mọi thắc mắc cũng như ý kiến phản biện của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước:  về mọi nguy cơ An ninh quốc phòng , tàn phá môi trường và hiệu quả kinh tế.

 Xem clip sau đây :


Đăng nhận xét