Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

TƯỚNG HƯỞNG VỀ HƯU NHƯNG SẼ KHÔNG CÓ LƯƠNG HƯU ?!

QĐ NGHỈ HƯU 360/QĐ-TTG CỦA TƯỚNG HƯỞNG DO THỦ TƯỚNG KÝ LÀ SAI " MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU" ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO NĐ 46/2010/NĐ-CP; DO VẬY NÊN QĐ 360 NÀY VÔ GIÁ TRỊ?

 không có lương hưu nên mặt tướng Hưởng trông dài như "cái bơm" ?!

Đọc thông tin về quyết định nghỉ hưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký thấy có mấy điều sái so với các quy định hiện hành:
1/ Theo Nghị định số 46/2010/-CPquy định tại Điều 11. Quyết định nghỉ hưu
“1.Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”
Như vậy Quyết định 360/QĐ-TTG do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký đã không tuân thủ mẫu Quyết định nghỉ hưu đã được ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ? Và nếu theo Điều 11 của Nghị định 46 thì nếu Tướng Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu từ 1/3/2013 thì quyết định nghỉ hưu phải được ban hành trước đó 3 tháng, tức từ 1/12/2012 ?
2/ Điều bất thường trong Quyết định 360/QĐ-TTg tại Điều 2 ghi: Căn cứ Quyết định của Bộ Chính trị số 690/QĐNS/TW NGÀY 31/1/2013; là phần căn cứ trong mẫu quy định quyết định nghỉ hưu không cho phép đưa vào ?
Nếu căn cứ vào điều này của Quyết định 360 thì hóa ra Bộ Chính trị trực tiếp nhúng ta điều hành việc nghỉ hưu của quan chức chính phủ là một việc làm vi phạm Hiến pháp và Điều lệ Đảng?
Như chúng ta biết theo quy định tại Điều 4 Hiến pháp thì Đảng lãnh đạo nhà nước theo hình thức: cử người vào các vị trí quan trọng của Bộ máy nhà nước; một cán bộ nào đó của Đảng khi được cử vào một vị trí nào đó thì phải đảm nhận công việc theo Hiến pháp và pháp luật chứ không chỉ là bù nhìn của Đảng?
Hiện nay tổ chức Đảng có các quy định phân cấp có loại cán bộ cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về mặt nhân sự; Sự quản lý này thường theo cách như sau: Mỗi khi cần điều chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật hoặc cho nghỉ hưu thì cơ quan Đảng có một văn bản thỏa thuận, phê chuẩn việc thuyên chuyển này, việc này chỉ nội bộ Đảng biết với nhau và không công khai...Trên cơ sở này cơ quan nhà nước ban hành quyết định hành chính và không bao giờ lộ vở ra cái việc điều chuyển này căn cứ văn bản nọ kia của cơ quan Đảng ban hành trước đó?
Việc Thủ tướng ban hành quyết định 360 vừa sai mẫu quyết định nghỉ hưu do chính Chính phủ quy định vừa tóe loe lên cả trên mặt báo cái việc Bộ Chính trị nhúng tay vào nhân sự chính phủ là một việc làm vi phạm pháp luật ?
Phải chăng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã "phản thùng " Bộ Chính trị, cho tóe loe lên mặt báo về chuyện Bộ Chính trị áp đặt chuyện nghỉ hưu của Tướng Hưởng ?!
Đối với tướng Nguyễn Văn Hưởng, với quyết định này, ông sẽ không có lương hưu và không biết sẽ được nhận lương hưu ở đâu vì nơi nhận và thực hiện quyết định 360 không có cơ quan bảo hiểm, là cơ quan chịu trách nhiệm trả lương hưu cho người về hưu... Hay đây là điềm báo trước tướng Hưởng sẽ không được hưởng chế độ lương hưu mà chế độ đặc biệt hơn hưu ?!
Qua vụ này cho thấy: khâu hành chính- văn phòng của Chính phủ lôm côm và tùy tiện quá mức ?! 
Quyết định nghỉ hưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Ảnh: Chinhphu.vn


­Phô lôc Ii
MÉU QUYÕT §ÞNH nghØ h­ƯU
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 46/2010/N§-CP
ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010  cña ChÝnh phñ)
__________
.....(1)....
Số:         /QĐ-....
Céng hßA x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_______________________________________

...., ngày..... tháng..... năm....

 

QuyÕt ®Þnh

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
________________

 

................... (1) ...................

-Căn cứ  Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
-Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
-Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
-Căn cứ Nghị định số 46 /2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4  năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
Xét đề nghị của .....(2).....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà) ................................................... Số sổ BHXH:  .................
Sinh ngày: .... tháng ..... năm ............................................................................
Nơi sinh: .............................................................................................................
Chức vụ: .............................................................................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày...tháng...năm....
Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu:.............................................................................
Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) .............. do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ........ giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ....... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh (thành phố)......
- Lưu....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ...(1)....
 (Ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;
(2): Người đứng đầu đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
     của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức
Đăng nhận xét