Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Tễu Blog : TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH GỬI THƯ CHO TỔNG BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH NƯỚCÔng Nguyễn Trọng Vĩnh
Đăng nhận xét