Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Từ độc lập đến chế độ "thực dân" cộng sản

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hoà.


Đăng nhận xét