Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

"đường chín khúc" không nguy hiểm lắm ?

Theo  BBC :
"Trả lời báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng Vịnh nhận định:
Đăng nhận xét